Logo Metuje
Půjčovna lodí a paddleboardů Metuje

Všeobecné podmínky nájmu

 
 • Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedených věcí movitých a zavazuje se přenechat tyto nezuživatelné movité věci k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli výše sjednané nájemné.
 • Vzájemný vztah mezi nájemcem a firmou Půjčovna vzniká při podpisu smlouvy smluvními stranami a složením zálohy za pronájem movitých věcí. V případě, že nejsou splněny dané výše uvedené podmínky pro uzavření smlouvy do 14 dnů od data potvrzení objednávky Půjčovnou, není Půjčovna dále vázána objednávkou nájemce.
 • Doplatek uhradí nájemce v hotovosti při převzetí vypůjčených věcí. Kromě této částky uhradí při převzetí také 100% částku jistoty, pokud byla Půjčovnou určena. Jistota neboli kauce je smluvní částka určená ke krytí případných škod způsobených nájemcem, na prodloužení doby nájmu, čištění nebo sušení pronajatých věcí. Vrácena je v plné výši při vrácení pronajatých věcí zpět Půjčovně, pokud nebyla shledána žádná škoda na pronajaté věci nebo případně její ztráta a byla vrácena čistá.
 • Nájemce se zavazuje dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. (Pravidla plavebního provozu) a používat pronajaté movité věci pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a nesmí být nájemcem užíváno jiným způsobem. Při plavbě zodpovídá nájemce za vlastní bezpečnost, za nezletilé děti zodpovídají rodiče nebo jimi určená osoba starší 18 let.
 • Při převzetí movité věci předloží nájemce dva doklady totožnosti (OP, pas, živnostenský list nebo řidičský průkaz...)
 • Nájemce si je vědom své plné odpovědnosti za případné škody na zdraví a majetku. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním pronajaté věci nájemcem.
 • Nájemce zodpovídá za pronajaté movité věci. V případě ztráty, nevrácení, zničení nebo poškození uhradí nájemce nevrácené nebo poškozené věci Půjčovně, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku uzavření této smlouvy nebo v případě oprav ve výši cen účtovaných výrobcem pronajaté věci. Na krytí vzniklých škod je Půjčovna oprávněna započíst jistotu. V případě škody vyšší, než byla výše jistoty, je nájemce povinen neprodleně do 14 dnů tento rozdíl uhradit.
 • Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání pronajaté věci.
 • Nájemce se zavazuje vrátit pronajaté movité věci včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno, a ve stavu, v jakém je převzal, tedy i čisté.
 • V případě vrácení pronajaté věci ve znečištěném stavu je Půjčovna oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou znečištěnou pronajatou věc zvlášť.
 • V případě vrácení movitých věcí nájemcem dříve nebo v případě neodebrání části objednaných movitých věcí, než bylo ujednáno v této smlouvě nebo v případě vyzvednutí movitých věcí později, než je ujednáno dle této smlouvy, nemá nájemce nárok na vrácení poměrné částky.
 • V případě vrácení pronajatých movitých věcí po uplynutí doby smluvené v bodě 2. této smlouvy, je Půjčovna oprávněna požadovat po nájemci smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny dle ceníku pronajímaných věcí Půjčovny, a to za každou pronajatou movitou věc dle bodu 2 této smlouvy.
 

Stornopoplatky

 
 • Do 14 dní před dnem vypůjčení movitých věcí se neúčtují ze strany Půjčovny stornopoplatky.
 • 13 a méně dní před dnem vypůjčení movitých věcí se účtuje 100% ze složené zálohy. Na tuto částku je Půjčovna oprávněna započíst nájemci zaplacenou zálohu.
 • V případě nepříznivých klimatických podmínek popsaných v závěrečných ustanovení se stornopoplatky nehradí.
 

Závěrečná ustanovení

 
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Její platnost skončí řádným vrácením vypůjčeních movitých věcí nebo vypořádáním v případě vrácení poškozených věcí.
 • Nájemce může od smlouvy odstoupit kdykoliv písemně bez udání důvodu. V tomto případě se nájemce zavazuje uhradit částku dle stornopoplatků.
 • Půjčovna je oprávněna ze závažných důvodů od smlouvy odstoupit okamžitě. V tomto případě je povinna o tom nájemce neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě 14 dnů vrátit nájemci již zaplacenou zálohu.
 • Nájemce i Půjčovna má právo odstoupit od smlouvy okamžitě a bez stornopoplatků v případech:
  • nepříznivého vodního stavu na řekách východočeského kraje, na které si nájemce pronajal od Půjčovny lodě. Nepříznivý stav je tehdy, pokud na příslušné řece je během doby nájmu vyhlášen jakýkoliv povodňový stupeň nebo je stav na vodočtu příslušné řeky 5 cm pod limitem sjízdnosti udávaným na www.raft.cz
  • mimořádných klimatických událostí (vichřice …)
  • zvýšení cen benzínu o více jak 20%, pokud nájemce vyžaduje i zajištění dopravy.